Dokumenty, ktoré majú uľahčiť výber a porovnanie produktov životného poistenia. Ktoré sú to?

Životné poistenie patrí medzi zložité poistné produkty. Obsahuje veľký počet rizík, ktoré sa líšia podstatou poistného krytia. Poisťovňa tak každé riziko musela individuálne popísať v poistných podmienkach. Čo má automaticky vplyv na rozsah a počet strán poistných podmienok. Najjednoduchšie je popísané riziko smrti. Naopak najrozsiahlejšie sú popísané riziká kritických chorôb, riziká práceneschopnosti, riziká denného odškodného a trvalé následky z dôvodu úrazu.

Poistné podmienky sú tak pre bežného klienta komplikované a naviac komu sa chce čítať niekoľko desiatok strán? Nehovoriac o tom, že každá poisťovňa má rôznu formu svojich poistných podmienok. To robí problém, keď si chcete poistné podmienky medzi poisťovňami porovnať.

Okrem toho tu máme produkty životného poistenia, ktoré môžu časť poistného investovať v investičných fondoch (investičné životné poistenie) alebo zhodnocovať v technických rezervách poisťovne (kapitálové životné poistenie).

Zákonodarca sa rozhodol, že zjednoduší spotrebiteľom výber a porovnanie produktov životného poistenia. Prikázal poisťovniam, že súčasťou poistnej dokumentácie musia byť štandardizované dokumenty. Ich formát a obsah je daný, preto sa dá spoliehať, že sa budú dať ľahšie čítať a najmä porovnávať. Ide o tieto štandardizované predzmluvné dokumenty:

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

Ide o štandardizovaný dokument, ktorý musí byť súčasťou predzmluvnej poistnej dokumentácie produktov rizikového životného poistenia. Nevzťahuje sa na investičné produkty založené na poistení. Tento dokument obsahuje informácie o poisťovateľovi a jeho kontaktné údaje, charakteristiku poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky, a iné dôležité informácie.

Dokument s kľúčovými informáciami

Ide o štandardizovaný dokument, ktorý je súčasťou predzmluvnej dokumentácie investičných produktov založených na poistení. Dokument obsahuje názov produktu a kontaktné údaje na poistiteľa, cieľ produktu, informácie pre akého klienta je produkt vhodný, údaje o poistnom plnení a doby platnosti produktu. Obsahuje tiež informácie o rizikovosti produktu, scenáre výkonnosti, údaje o bezpečnosti a ďalších rizikách, informácie o nákladoch a ďalšie informácie.

Informačný formulár o jednotlivých zložkách poistného

Ide o štandardizovaný dokument, ktorý je súčasťou všetkých produktov životného poistenia. Poistník získa prehľad o tom, v akej výške z poistného zaplatí poplatky na krytie rizík, náklady na uzavretie poistenia, ostatných nákladov poistiteľa. V prípade investičných produktov založených na poistení aj sumu určenú na investovanie, resp. sumu na sporenie, v prípade produktov s odkupnou hodnotou no bez investovania do investičných fondov.

S obsahom týchto štandardizovaných dokumentov sa musí poistník oboznámiť s dostatočným časovým predstihom, pred uzatvorením poistnej zmluvy. Chybou by však bolo, ak by sa poistník spoľahol len na tieto dokumenty a neoboznámil by sa s obsahom poistných podmienok a zmluvných dojednaní. Veď v týchto štandardizovaných dokumentoch chýbajú kompletné definície poistného plnenia a výluky. Bez týchto kompletných informácií ťažko porovnať a vybrať vhodný poistný produkt. Štandardizované dokumenty tak nenahrádzajú poistné podmienky, len ich dopĺňajú v prehľadnej forme.

Zoznam poistných rizík, ktoré je možne bežne dojednať v produktoch životného poistenia:

  • Riziko akejkoľvek smrti s konštantnou alebo s klesajúcou poistnou sumou,
  • Riziko invalidity nad 40%/70% s konštantnou alebo s klesajúcou poistnou sumou, alebo invalidita 40%/70% s pravidelnou výplatou dôchodku,
  • Riziko civilizačných ochorení (kritických chorôb) s konštantnou alebo s klesajúcou poistnou sumou,
  • Riziko práceneschopnosti pri trvaní PN 14./30./60. dní,
  • Riziko hospitalizácie v nemocnici,
  • Chirurgické zákroky,
  • Denné odškodné z dôvodu úrazu,
  • Trvalé následky z dôvodu úrazu,
  • Rôzne kombinácie rizík, napr. smrť alebo invalidita,

Tomáš Kročian, produktový manažér Broker Consulting